Dorothea

14 tekstów – auto­rem jest Do­rothea.

* * *

Po pros­tu być ra­zem po­mimo kłam­stw i cierpienia..
Po pros­tu być ra­zem po­mimo ciągłego straszenia..
Po pros­tu być ra­zem co było minęło..
Po pros­tu być ra­zem ska­zanym na śmierć w tym więzieniu.. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 września 2012, 17:02

Naj­gor­szym ze wszys­tkich jest przy­jaciel, ta przeklęta szumowina. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 sierpnia 2012, 17:37

Koszmar czas zacząć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2012, 17:54

Oka­zało się że na­wet w snach nie mogę Cię mieć tyl­ko dla siebie czy to oz­nacza, że nig­dy nie byłeś mój ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 sierpnia 2012, 12:50

Okłam mnie i po­wiedz, ze choć przez jedną krótką chwilę będziesz tęsknił.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 sierpnia 2012, 14:05

Po­win­nam mieć za­wie­szoną na szyi tab­liczkę ''nie pod­chodzić nie drażnić'', a z dru­giej stro­ny ''przy­tul zos­tań bądź..'' 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 lipca 2012, 17:23

Jeśli nap­rawdę kocha, jeśli chce Two­jego szczęścia poz­wo­li odejść. Nie będzie wal­czył, bo zro­zumie ja­kie to dla Ciebie trud­ne. Zro­zumie wszys­tko to cze­go nikt in­ny nie może zro­zumieć na­wet Ty.. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lipca 2012, 13:48

Je­dynym błędem ko­biety za­kocha­nej jest to, że nig­dy nie po­wie ''NIE''.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 lipca 2012, 13:54

De­finic­ja słowa ''zaw­sze'' ?
Do śmier­ci, al­bo i dłużej. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 lipca 2012, 13:12

A wiesz co jest naj­gor­sze ?
Że cały czas wierzę w jed­no i to sa­mo kłamstwo..
Wierzę w nie bo jes­tem szczęsli­wa choć te 5 minut.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lipca 2012, 15:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorothea

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność